24%
تخفیف

پکیج توسعۀ کسب و کار

این پکیج شامل چه آموزش هایی است ؟ افکتیو کوچینگ سیستم (سمینار صوتی) سمینار هدف (سمینار صوتی) سمنیار شاد باشید…

40
1,890,000 تومان
29%
تخفیف

پکیج توسعۀ خانوادگی

990,000 تومان

این پکیج شامل چه آموزش هایی است ؟ ۵ روش برای حل مشکلات (صوتی) سمینار ازدواج (صوتی) سمینار هدف (صوتی)…

8
990,000 تومان
23%
تخفیف

پکیج توسعه فردی

1,390,000 تومان

این پکیج شامل چه آموزش هایی است ؟ سمینار بیولوژی موفقیت (صوتی) سمینار سرطان روح (صوتی) سمینار ده نمک (صوتی)…

21
1,390,000 تومان